Σκοποί

Οι Σκοποί του Ελληνικού Σωματείου Νεφρολογίας και Υπέρτασης (Ε.ΚΟ.Ν.Υ.) σύμφωνα με το Άρθρο 2 του καταστατικού του είναι:

Α. Η συνεχής και προγραμματισμένη εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των Ελλήνων γιατρών στα τρέχοντα δεδομένα και την ερευνητική δραστηριότητα σε σχέση με:

1. τη φυσιολογία των νεφρών

2. την επιδημιολογία, παθοφυσιολογία, παθογένεια, και αντιμετώπιση των πρωτοπαθών νεφρικών νοσημάτων

3. τη συμμετοχή των νεφρών στα συστηματικά, μεταβολικά ή άλλα νοσήματα

4. τη συμμετοχή των νεφρών στην ηλεκτρολυτική και οξεοβασική ισορροπία

5. την αρτηριακή υπέρταση

6. την αντιμετώπιση της οξείας μεταβολής της νεφρικής λειτουργίας νοσηλευμένων σε ειδικές μονάδες (ΜΕΘ, κ.λ.π.)

7. την αντιμετώπιση του τελικού σταδίου της νεφρικής ανεπάρκειας και

8. τη νεφρική μεταμόσχευση

Β. Η ενημέρωση των πολιτών για τις υπάρχουσες δυνατότητες συμμετοχής τους στην πρόληψη και αντιμετώπιση των ανωτέρω νσημάτων

Όσον αφορά τα μέσα με τα οποία θα επιτευχθούν οι παραπάνω σκοποί είναι ειδικότερα:

α. Η διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, δημόσιων συζητήσεων, μετεκπαιδευτικών μαθημάτων και άλλων εκδηλώσεων επιστημονικής επικοινωνίας, αυτοδύναμα ή με άλλες Ελληνικές ή ξένες Επιστημονικές Εταιρίες ή Οργανώσεις, Στόχος των εκδηλώσεων θα είναι η συνεχής βελτίωση του επιστημονικού επιπέδου των μελών του και η ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου.

β. Η ίδρυση, ανά την Επικράτεια, συνδεδεμένων με το Σωματείο παραρτημάτων, τοπικού ή θεσμικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο των σκοπών του.

γ. Η ίδρυση αμιγώς επιστημονικών ή κοινωφελούς χαρακτήρα Κέντρων Έρευνας Ινστιτούτων, Εκπαιδευτικών ή Μετεκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή παραρτημάτων ανά την Επικράτεια.

δ. Η έκδοση βιβλίων ή περιοδικών με χρήση και των σύγχρονων ηλεκτρονικών ή ψηφιακών μέσων.

ε. Η επιχορήγηση υποτροφιών για μετεκπαίδευση και εξειδίκευση επί των εξελίξεων σχετικά με τα ανωτέρω νοσήματα (αρθρο 2, παρ. Αα)

στ. Η διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων, ο σχεδιασμός και η εκπόνηση ερευνητικών πρωτοκόλλων και πολυκεντρικών μελετών με τη συνεργασία Ελληνικών και Διεθνών Ερευνητικών Κέντρων , σε προγράμματα Εθνικά, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνή.

ζ. Η συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος με Επιστημονικά Κέντρα Πανεπιστημιακών, Κρατικών και Ιδιωτικών Νοσοκομείων της χώρας μας, με Ελληνικές ή ξένες Επιστημονικές Εταιρίες καθώς και κρατικού ή ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς της ημεδαπής ή αλλοδαπής για επίτευξη κοινών στόχων.

η. Η οργάνωση συνεδρίων και ιδιαίτερα διεθνών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με αντικείμενα σχετικά με τους σκοπούς του Σωματείου, όπως έχουν αναφερθεί παραπάνω.

Πρόσφατα Νέα ή Συνέδρια & Ανακοινώσεις

Επόμενη Εκδήλωση: 26η Επιστημονική Ημερίδα ΕΚΟΝΥ. Το συμπλήρωμα σε νεφρικά νοσήματα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

Περιοδικό "HIPPOKRATIA" - Ανακοινώσεις ΕΚΟΝΥ

Photo Gallery

Δείτε τις φωτογραφικές μας συλλογές από παλαιότερες εκδηλώσεις και συνέδρια, ταξινομημένες κατάλληλα.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Λίστα Επικοινωνίας